Жеке деректерді өңдеуге қатысты саясат

  1. Жалпы ережелер Бұл жеке деректерді өңдеу саясаты 2006 жылғы 27 шілдедегі Федералдық заңның талаптарына сәйкес жасалған. No 152-ФЗ «Дербес деректер туралы» (бұдан әрі – Жеке деректер туралы Заң) және жеке деректерді өңдеу тәртібін және 1xbet (бұдан әрі – Оператор) қабылдаған жеке деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын анықтайды.

1.1. Оператор өзінің ең маңызды мақсаты мен қызметін жүзеге асырудың шарты ретінде оның жеке деректерін өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарының сақталуын, оның ішінде жеке өмірге қол сұғылмаушылықты, жеке және отбасылық құпияларды қорғауды қояды.

2. Оператордың негізгі құқықтары мен міндеттері

2.1. Оператордың құқығы бар:

– дербес деректер субъектісінен сенімді ақпаратты және/немесе дербес деректерді қамтитын құжаттарды алуға;

– дербес деректер субъектісі дербес деректерді өңдеуге келісімін қайтарып алған, сондай-ақ дербес деректерді өңдеуді тоқтату туралы өтінішпен өтініш жіберген жағдайда, Оператор субъектінің келісімінсіз дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы. Дербес деректер туралы заңда көзделген негіздер болған жағдайда дербес деректер туралы;

2.2. Оператор міндетті:

– дербес деректер субъектісіне оның өтініші бойынша оның дербес деректерін өңдеуге қатысты ақпаратты беруге;

— Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыру;

— Дербес деректер субъектілерінің және олардың заңды өкілдерінің сұраулары мен сұрауларына Дербес деректер туралы заң талаптарына сәйкес жауап беру;

– дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға осы органның сұрау салуы бойынша осындай сұрау салуды алған күннен бастап 10 күн ішінде қажетті ақпаратты хабарлауға.

3 Дербес деректер субъектілерінің негізгі құқықтары мен міндеттері

3.1. Дербес деректер субъектілері мыналарға құқылы:

– федералдық заңдарда өзгеше көзделмесе, оның жеке деректерін өңдеуге қатысты ақпаратты алуға. Ақпаратты Оператор дербес деректер субъектісіне қолжетімді нысанда береді және мұндай дербес деректерді ашу үшін заңды негіздер болмаса, онда жеке деректердің басқа субъектілеріне қатысты дербес деректер болмауы керек. Ақпараттың тізбесі және оны алу тәртібі Дербес деректер туралы заңмен белгіленеді;

– оператордан өзінің жеке деректерін нақтылауды, егер дербес деректер толық емес, ескірген, дұрыс емес, заңсыз алынған немесе өңдеудің белгіленген мақсаты үшін қажет болмаса, оларды блоктауды немесе жоюды талап етуге, сондай-ақ олардың құқықтарын қорғау үшін заңды шаралар қабылдауға.

3.2. Дербес деректер субъектілері мыналарға міндетті:

– Операторға өзіңіз туралы сенімді деректерді беру;

– Операторды олардың жеке деректерінің нақтыланғаны (жаңартылғаны, өзгертілгені) туралы хабардар ету.

3.3. Операторға соңғысының келісімінсіз өзі туралы немесе жеке деректердің басқа субъектісі туралы жалған ақпарат берген адамдар Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес жауапты болады.

4. Дербес деректерді өңдеу принциптері

4.1. Жеке деректерді өңдеу заңды және әділ негізде жүзеге асырылады.

4.2. Дербес деректерді өңдеу нақты, алдын ала белгіленген және заңды мақсаттарға қол жеткізумен шектеледі. Дербес деректерді жинау мақсаттарына сәйкес келмейтін жеке деректерді өңдеуге жол берілмейді.

4.3. Өңдеу бір-бірімен үйлеспейтін мақсаттарда жүзеге асырылатын дербес деректерді қамтитын деректер қорын біріктіруге жол берілмейді.

4.4. Өңдеу мақсаттарына сәйкес келетін жеке деректер ғана өңдеуге жатады.

 5. Дербес деректерді өңдеудің мақсаттары

Өңдеу мақсаты электрондық поштаны жіберу арқылы пайдаланушыны хабардар ету
Жеке мәліметтер тегі Аты

Әкесінің аты электронды

адрес туған жылы, айы, күні және жері

Заңды негіздер «Ақпарат, ақпараттық технологиялар және ақпаратты қорғау туралы» 2006 жылғы 27 шілдедегі N 149-ФЗ Федералдық заңы
Дербес деректерді өңдеу түрлері Дербес деректерді жинау, есепке алу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, жою және иесіздандыру

6. Алынған дербес деректермен Оператор орындайтын әрекеттер тізбесі

6.1. Оператор жеке деректерді жинайды, тіркейді, жүйелейді, жинақтайды, сақтайды, нақтылайды (жаңартады, өзгертеді), үзіндіні шығарады, пайдаланады, береді (таратады, қамтамасыз етеді, қол жеткізеді), иесіздендіреді, блоктайды, жояды және жояды.

6.2. Оператор алынған ақпаратты ақпараттық-телекоммуникациялық желілер арқылы немесе онсыз алу және/немесе беру арқылы дербес деректерді автоматтандырылған өңдеуді жүзеге асырады.

7. Жеке деректердің құпиялылығы

Оператор және жеке деректерге қол жеткізген басқа адамдар, егер федералды заңда өзгеше көзделмесе, дербес деректер субъектісінің келісімінсіз үшінші тұлғаларға жарияламауға және жеке деректерді таратпауға міндетті.

8. Қорытынды ережелер

8.1. Пайдаланушы өзінің жеке деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын сұрақтар бойынша кез келген түсініктемелерді Операторға support@1xbet.kz электрондық поштасы арқылы хабарласу арқылы ала алады.

8.2. Бұл құжат Оператордың жеке деректерді өңдеу саясатындағы кез келген өзгерістерді көрсетеді. Саясат жаңа нұсқамен ауыстырылмайынша шексіз әрекет етеді.